Zmluvy na hrobové miesta

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je obec povinná zverejniť aj zmluvy na hrobové miesta .
Na splnenie povinnosti je potrebné zverejniť zmluvu tak, aby bol zabezpečený súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa nesprístupňuje (ochrana osobných údajov).
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je osobným údajom aj jednoznačný identifikátor, ktorým v menších komunitách, alebo kombináciou s iným údajom, môže byť aj meno a priezvisko fyzickej osoby. Preto obec Dubová na splnenie si povinnosti vyplývajúcej z vyššie uvedených zákonov zverejňuje vzor zmluvy na hrobové miesto a následne aj všetky zmluvy na hrobové miesta v tvare RTF scanované z PDF-OCR na dosiahnutie zverejnenia úplnej zhody s nezverejnením osobných údajov v zmysle štandardov informačných systémov verejnej správy tak, aby neprišlo k neúmernému zaťaženiu zamestnancov obecného úradu (podrobná úprava formátu RTF po scanovaní). Pri zmluvách sa menia len poradové čísla zmluvy, číslo hrobového miesta, druh hrobového miesta, od toho závislý poplatok a dátum podpisu.

Zmluva číslo (poradové číslo zmluvy) o prenájme miesta na pohrebisku Dubová – Dubová
uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a v zmysle §21, zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len “zákon o pohrebníctve”)
medzi

Prenajímateľ: Obec Dubová
Sídlo: Obec Dubová, č. d. 39, 900 90, Dubová
V zastúpení: Ľudovít Ružička
IČO: 00 304 735
DIČ: 2020662083
Bankové spojenie: 6620-112/0200

Nájomca: chránený osobný údaj
Bydlisko: chránený osobný údaj
č. OP: chránený osobný údaj
Rodné č.: chránený osobný údaj

Článok I.
Predmet nájmu

 1. Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [číslo hrobového miesta/druh hrobového miesta (pochovaný)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.

Článok II.
Služby spojené s nájmom hrobového miesta

 1. S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať prenajímateľ nájomcovi:
  • odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb
  • výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
  • úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
  • zverejňovanie informácii o pohrebisku na mieste obvyklom

Článok III.
Povinnosti nájomcu

 1. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jej blízkeho okolia.
 2. Nájomca sa zaväzuje starať o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.
 3. Nájomca je povinný triediť odpad na biologický a ostatný.
 4. Nájomca je povinný nahlásiť každú zmenu ktorú chce na hrobovom mieste vykonať a pri výstavbe, pomníka zaplatiť poplatok podľa platného VZN.

Článok IV.
Doba nájmu

 1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu neurčitú. Nájomný vzťah vzniká dňom podpisu tejto zmluvy.
 2. Prenajímateľ po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdáva nájomcovi.

Článok V.
Nájomné

 1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy.
 2. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné do dňa 15.02.2011 a nájomca uhradí dohodnuté nájomné bezhotovostne na účet prenajímateľa: 6620-112/0200 prípadne v hotovosti priamo prenajímateľovi.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného, ktorá je: (1.6500 EUR –jednohrob/ 3.3100 EUR -dvojhrob) za 1 rok užívania. Spolu za celé obdobie (16.50 EUR –jednohrob/ 33.10 EUR -dvojhrob). Týmto nájomným je hrobové miesto uhradené od 31.01.2011 do 01.01.2021.

Článok VI.
Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. V neupravených otázkach platia ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení zmluvy.
 2. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu ju podpisujú.
 3. Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely hrobovej evidencie od podpisu tejto zmluvy do doby jej trvania.

 

Č: Partner – FO (anonymizované): Predmet: Hodnota v €,-: Uzavretá dňa: Zverejnená dňa: RTF:
1. dvojhrob/10 rokov 165,9 7.1.2011 5.4.2011 rtf
2. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 5.4.2011 rtf
3. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 5.4.2011 rtf
4.
5. dvojhrob/10 rokov 33,1 10.1.2011 5.4.2011 rtf
6. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
7. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
8. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
9. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
10. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
11. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
12. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
13. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
14. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
15. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
16. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
17. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
18. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
19. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
20. trojhrob/10 rokov 49,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
21. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
22. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
23. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
24. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
25. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
26. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
27. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
28. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
29. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
30. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
31. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
32. trojhrob/10 rokov 49,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
33. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
34. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
35. trojhrob/10 rokov 49,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
36. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
37. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
38. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
39. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
40. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 5.4.2011 rtf
41. dvojhrob/10 rokov 33,1 17.1.2011 5.4.2011 rtf
42. dvojhrob/10 rokov 33,1 18.1.2011 5.4.2011 rtf
43. dvojhrob/10 rokov 33,1 18.1.2011 5.4.2011 rtf
44. jednohrob/10 rokov 16,5 18.1.2011 5.4.2011 rtf
45. dvojhrob/10 rokov 33,1 18.1.2011 5.4.2011 rtf
46. jednohrob/10 rokov 16,5 18.1.2011 5.4.2011 rtf
47. jednohrob/10 rokov 16,5 18.1.2011 5.4.2011 rtf
48. dvojhrob/10 rokov 33,1 18.1.2011 5.4.2011 rtf
49. dvojhrob/10 rokov 33,1 18.1.2011 5.4.2011 rtf
50. dvojhrob/10 rokov 33,1 18.1.2011 5.4.2011 rtf
51. jednohrob/10 rokov 16,5 18.1.2011 5.4.2011 rtf
52. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
53. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
54. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
55. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
56. jednohrob/10 rokov 16,5 19.1.2011 5.4.2011 rtf
57. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
58. jednohrob/10 rokov 16,5 19.1.2011 5.4.2011 rtf
59. jednohrob/10 rokov 16,5 19.1.2011 5.4.2011 rtf
60. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
61. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
62. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
63. jednohrob/10 rokov 16,5 19.1.2011 5.4.2011 rtf
64. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
65. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
66. jednohrob/10 rokov 16,5 19.1.2011 5.4.2011 rtf
67. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
68. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
69. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 5.4.2011 rtf
70. jednohrob/10 rokov 16,5 19.1.2011 5.4.2011 rtf
71. trojhrob/10 rokov 49,5 19.1.2011 5.4.2011 rtf
72. dvojhrob/10 rokov 33,1 19.1.2011 16.4.2011 rtf
73. jednohrob/10 rokov 16,5 19.1.2011 16.4.2011 rtf
74. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
75. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
76. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
77. jednohrob/10 rokov 16,5 20.1.2011 16.4.2011 rtf
78. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
79. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
80. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
81. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
82. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
83. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
84. dvojhrob/10 rokov 33,1 21.1.2011 16.4.2011 rtf
85. dvojhrob/10 rokov 33,1 21.1.2011 16.4.2011 rtf
86. dvojhrob/10 rokov 33,1 21.1.2011 16.4.2011 rtf
87. jednohrob/10 rokov 16,5 21.1.2011 16.4.2011 rtf
88. dvojhrob/10 rokov 33,1 21.1.2011 16.4.2011 rtf
89. dvojhrob/10 rokov 33,1 21.1.2011 16.4.2011 rtf
90. jednohrob/10 rokov 16,5 21.1.2011 16.4.2011 rtf
91. dvojhrob/10 rokov 33,1 21.1.2011 16.4.2011 rtf
92. trojhrob/10 rokov 49,5 21.1.2011 16.4.2011 rtf
93. jednohrob/10 rokov 16,5 21.1.2011 16.4.2011 rtf
94. jednohrob/10 rokov 16,5 21.1.2011 16.4.2011 rtf
95. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
96. jednohrob/10 rokov 16,5 24.1.2011 16.4.2011 rtf
97. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
98. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
99. jednohrob/10 rokov 16,5 24.1.2011 16.4.2011 rtf
100. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
101. jednohrob/10 rokov 16,5 24.1.2011 16.4.2011 rtf
102. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
103. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
104. jednohrob/10 rokov 16,5 24.1.2011 16.4.2011 rtf
105. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
106. dvojhrob/10 rokov 33,1 24.1.2011 16.4.2011 rtf
107. jednohrob/10 rokov 16,5 24.1.2011 16.4.2011 rtf
108. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
109. jednohrob/10 rokov 16,5 25.1.2011 16.4.2011 rtf
110. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
111. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
112. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
113. jednohrob/10 rokov 16,5 25.1.2011 16.4.2011 rtf
114. jednohrob/10 rokov 16,5 25.1.2011 16.4.2011 rtf
115. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
116. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
117. jednohrob/10 rokov 16,5 25.1.2011 16.4.2011 rtf
118. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
119. dvojhrob/10 rokov 33,1 25.1.2011 16.4.2011 rtf
120. trojhrob/10 rokov 49,5 25.1.2011 16.4.2011 rtf
121. trojhrob/10 rokov 49,5 25.1.2011 16.4.2011 rtf
122. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
123. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
124. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
125. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
126. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
127. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
128. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
129. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
130. štvorhrob/10 rokov 26.1.2011 16.4.2011 rtf
131. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
132. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
133. jednohrob/10 rokov 16,5 26.1.2011 16.4.2011 rtf
134. jednohrob/10 rokov 16,5 26.1.2011 16.4.2011 rtf
135. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
136. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
137. jednohrob/10 rokov 16,5 26.1.2011 16.4.2011 rtf
138. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.1.2011 16.4.2011 rtf
139. jednohrob/10 rokov 16,5 26.1.2011 16.4.2011 rtf
140. dvojhrob/10 rokov 33,1 27.1.2011 16.4.2011 rtf
141. dvojhrob/10 rokov 33,1 27.1.2011 16.4.2011 rtf
142. dvojhrob/10 rokov 33,1 27.1.2011 16.4.2011 rtf
143. dvojhrob/10 rokov 33,1 27.1.2011 16.4.2011 rtf
144. dvojhrob/10 rokov 33,1 27.1.2011 16.4.2011 rtf
145. jednohrob/10 rokov 16,5 17.1.2011 16.4.2011 rtf
146. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
147. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
148. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
149. jednohrob/10 rokov 16,5 28.1.2011 16.4.2011 rtf
150. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
151. jednohrob/10 rokov 16,5 28.1.2011 16.4.2011 rtf
152. jednohrob/10 rokov 16,5 28.1.2011 16.4.2011 rtf
153. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
154. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
155. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
156. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
157. jednohrob/10 rokov 16,5 28.1.2011 16.4.2011 rtf
158. dvojhrob/10 rokov 33,1 28.1.2011 16.4.2011 rtf
159. dvojhrob/10 rokov 33,1 20.1.2011 16.4.2011 rtf
160. dvojhrob/10 rokov 33,1 31.1.2011 16.4.2011 rtf
161. jednohrob/10 rokov 16,5 31.1.2011 16.4.2011 rtf
162. dvojhrob/10 rokov 33,1 31.1.2011 16.4.2011 rtf
163. jednohrob/10 rokov 16,5 31.1.2011 16.4.2011 rtf
164. dvojhrob/10 rokov 33,1 31.1.2011 16.4.2011 rtf
165. dvojhrob/10 rokov 33,1 31.1.2011 16.4.2011 rtf
166. dvojhrob/10 rokov 33,1 31.1.2011 16.4.2011 rtf
167. dvojhrob/10 rokov 33,1 31.1.2011 16.4.2011 rtf
168. jednohrob/10 rokov 16,5 31.1.2011 16.4.2011 rtf
169. jednohrob/10 rokov 16,5 24.1.2011 16.4.2011 rtf
170. dvojhrob/10 rokov 33,1 1.2.2011 29.4.2011 rtf
171. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
172. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
173. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
174. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
175. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
176. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
177. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
178. jednohrob/10 rokov 16,5 2.2.2011 29.4.2011 rtf
179. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
180. jednohrob/10 rokov 16,5 2.2.2011 29.4.2011 rtf
181. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
182. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
183. dvojhrob/10 rokov 33,1 2.2.2011 29.4.2011 rtf
184. dvojhrob/10 rokov 33,1 4.2.2011 29.4.2011 rtf
185. jednohrob/10 rokov 16,5 4.2.2011 29.4.2011 rtf
186. trojhrob/10 rokov 49,5 4.2.2011 29.4.2011 rtf
187. dvojhrob/10 rokov 33,1 8.2.2011 29.4.2011 rtf
188. dvojhrob/10 rokov 33,1 8.2.2011 29.4.2011 rtf
189. dvojhrob/10 rokov 33,1 8.2.2011 29.4.2011 rtf
190. dvojhrob/10 rokov 33,1 8.2.2011 29.4.2011 rtf
191. jednohrob/10 rokov 16,5 8.2.2011 29.4.2011 rtf
192. dvojhrob/10 rokov 33,1 8.2.2011 29.4.2011 rtf
193. dvojhrob/10 rokov 33,1 8.2.2011 29.4.2011 rtf
194. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
195. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
196. jednohrob/10 rokov 16,5 9.2.2011 29.4.2011 rtf
197. jednohrob/10 rokov 16,5 9.2.2011 29.4.2011 rtf
198. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
199. jednohrob/10 rokov 16,5 9.2.2011 29.4.2011 rtf
200. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
201. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
202. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
203. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
204. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
205. jednohrob/10 rokov 16,5 9.2.2011 29.4.2011 rtf
206. dvojhrob/10 rokov 33,1 9.2.2011 29.4.2011 rtf
207. dvojhrob/10 rokov 33,1 31.1.2011 29.4.2011 rtf
208. dvojhrob/10 rokov 33,1 10.2.2011 29.4.2011 rtf
209. dvojhrob/10 rokov 33,1 10.2.2011 29.4.2011 rtf
210. dvojhrob/10 rokov 33,1 10.2.2011 29.4.2011 rtf
211. dvojhrob/10 rokov 33,1 10.2.2011 29.4.2011 rtf
212. dvojhrob/10 rokov 33,1 10.2.2011 29.4.2011 rtf
213. jednohrob/10 rokov 16,5 10.2.2011 29.4.2011 rtf
214. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
215. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
216. jednohrob/10 rokov 16,5 14.2.2011 29.4.2011 rtf
217. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
218. trojhrob/10 rokov 49,5 14.2.2011 29.4.2011 rtf
219. jednohrob/10 rokov 16,5 14.2.2011 29.4.2011 rtf
220. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
221. jednohrob/10 rokov 16,5 14.2.2011 29.4.2011 rtf
222. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
223. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
224. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
225. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
226. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
227. jednohrob/10 rokov 16,5 14.2.2011 29.4.2011 rtf
228. jednohrob/10 rokov 16,5 14.2.2011 29.4.2011 rtf
229. jednohrob/10 rokov 16,5 14.2.2011 29.4.2011 rtf
230. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
231. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
232. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
233. dvojhrob/10 rokov 33,1 14.2.2011 29.4.2011 rtf
234. dvojhrob/10 rokov 33,1 15.2.2011 29.4.2011 rtf
235. dvojhrob/10 rokov 33,1 15.2.2011 29.4.2011 rtf
236. jednohrob/10 rokov 16,5 15.2.2011 29.4.2011 rtf
237. jednohrob/10 rokov 16,5 15.2.2011 29.4.2011 rtf
238. trojhrob/10 rokov 49,5 16.2.2011 29.4.2011 rtf
239 jednohrob/10 rokov 16,5 16.2.2011 29.4.2011 rtf
240. dvojhrob/10 rokov 33,1 22.2.2011 29.4.2011 rtf
241. trojhrob/10 rokov 49,5 22.2.2011 29.4.2011 rtf
242. dvojhrob/10 rokov 33,1 4.4.2011 6.5.2011 rtf
243. dvojhrob/10 rokov 33,1 26.4.2011 6.5.2011 rtf