Verejné obstarávanie

Dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb

Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom úpravy tohto zákona je verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby. V závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky sa ustanovujú postupy, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky.

Verejný obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy pre zadávanie nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami.

Nadlimitná zákazka

Nadlimitná zákazka je ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako: a) 193 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b), b) 193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) 4 845 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka

Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u nadlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: a) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, b) 200 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zákazka

Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: a) 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podprahovej zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

NEPREHLIADNITE:

Verejné obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou

(tovary a služby -TS / práce – P)* nad 1000,- €

Názov Druh* Vyhlásená/ zadané § Text Uplynutie Otváranie Zápisnica / suma €
Aktualizácia UPO obce P 28.03.2011 výzva 14.04.2011 18.04.2011 vyhodnotenie
Zámer – EIA na lokalitu Za Hoštáky P 28.03.2011 výzva 14.04.2011 18.04.2011 vyhodnotenie
Závlaha športového areálu P 10.05.2011 výzva 20.05.2011 23.05.2011 vyhodnotenie
Vzduchová dezinfekcia – Medipharm s.r.o., Popradská 57, Košice, IČO 36572900 TS čl. 10 smernice 1586,4
UŠ Dolné humná TS 29.06.2011 výzva 15.07.2011 18.07.2011 vyhodnotenie
parkety – Fúgelka (projekt PR 2.1.7.) – Jaroslav Valentín, Hlavná 117, Jablonec, IČO 37605861 P čl.11.1. smernice 2557,96
parkety – OÚ (projekt PR 2.1.8.) – Jaroslav Valentín, Hlavná 117, Jablonec, IČO 37605861 P čl.11.1. smernice 1855,05
rekonštrukcia elektriny OÚ (projekt PR 2.1.8.) Peter Balaga – Elektroinštalácie, 900 88 Doľany 310, IČO 346 76 252 P čl.11.1. smernice 4320,67
oprava nábytku a nový nábytok na obecný úrad, Michal Duban, Hlavná 13, 900 90 Dubová, IČO 44701721 TS čl. 10.1. smernice 1280
umývačky riadu ŠJ, spoločenská sála, RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybničná 1, 915 01 NMnV, IČO 34153004 TS 04.10.2011 prieskum trhu – akcia zápisnica
Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí SR v roku 2011 P 07.11.2011 výzva 08.11.2011 21.11.2011 zápisnica
jednoduché pozemkové úpravy Za Hoštáky TS 16.1.2012 výzva 27.1.2012 30.1.2012 vyhodnotenievyhodnotenievyhodnotenie vyhodnotenie
rekonštrukcia priestranstva pred MŠ P čl.11.1. smernice 2000
rekonštrukcia priestranstva pred areálom TJ P čl.11.1. smernice 2000
úprava obrubníkov pod parkom v obci P čl.11.1. smernice 2500
dopravný projekt TS 7.3.2012 výzva 16.3.2012 19.3.2012 zápisnicavyhodnotenie
dopravné znečenie MK P čl.11.1. smernice 5672,10-
úprava okolia účelovej komunikácie pri skládke P 29.11.2012 výzva 7.12.2012 7.12.2012 zápisnica
UŠ Za kaplnkou TS 22.4.2013 výzva 3.5.2013 6.5.2013 zápisnica
UŠ Horné lúky TS 22.4.2013 výzva 3.5.2013 6.5.2013 zápisnica
Rekonštrukcia chodníka od kostola P 22.4.2013 výzva 3.5.2013 6.5.2013 zápisnica
PD kanalizácia Hydrocoop s.r.o., Dobšinského 32, 811 05 Bratislava TS 22.4.2013 odôvodnenie 234/2013
IČ kanalizácia – Hydrocoop s.r.o, Dobšinského 32, 811 05 Bratislava TS 22.4.2013 odôvodnenie 235/2013
Prekrytie melioračného kanála TS 12.8.2013 výzva 23.8.2013 23.8.2013 vyhodnotenie
ZaD UPO č. 2 TS 19.5.14 IV- 7.2 žiadosť 30.5.2014 1.6.2014
UŠ Horné humná TS 9.7.2014 žiadosť 31.7.2014 1.8.2014 záznam o prieskume 314/2014
štúdia obchvat TS 29.7.2014 záznam o prieskume 313/2014
recyklačné centrum TS 15.10.2014 žiadosť 31.10.2014 3.11.2014 záznam o prieskume 476/2014
pripojenie obecných budov na kanalizáciu TSP 27.11.2014 žiadosť 18.12.2014 19.12.2014
dodávateľ potravín do ŠJ TS 23.2.2015 výzva 21.3.2015 24.3.2015 záznam o prieskume 172/2015
PD terénne úpravy TS 7.4.2015 výzva 17.4.2015 17.4.2015 záznam o prieskume 220/2015
PD – turisticko informačné body TS 16.2.2016 výzva 19.2.2016 19.2.2016 záznam o prieskume 110/2016
poradenstvo a manažment TS 17.3.2016 výzva + príloha 24.3.2016 24.3.2016
TATAMI TS 30.3.2016 výzva 8.4.2016 12.4.2016
pripojenie obecných budov na kanalizáciu TSP 8.6.2016 výzva + zmluva 17.6.2016 17.6.2016 záznam o prieskume 331/2016
ZaD č. 3 TS 18.7.2016 výzva + zmluva 10.8.2016 11.8.2016
chodník TSP 20.7.2016 výzva + zmluva 9.8.2016 10.8.2016
PD kanalizácia 2.etapa TS 18.10.2016 výzva 28.10.2016 28.10.2016 zápisnica
výstava Cesty V.Šikulu S 31.10.2016 výzva 4.11.2016 4.11.2016 zápisnica

508/2016-03

zmluva