Prenájom a predaj obecného majetku

Nakladanie s majetkom obce

Zverejnenie prevodu majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Podľa vyššie citovaného zákona obec postupuje pri nakladaní s majetkom obce a pri jeho prevode – predaji *P, prenájme *N a prenechávaní do užívania *PU. Predať majetok môže obec okrem výnimiek menovaných v zákone len – na základe obchodnej verejnej súťaže *OVS podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka – dobrovoľnou dražbou *D podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách – priamym predajom *PP za cenu najmenej podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s lehotou na podávanie cenových ponúk záujemcom Predaj majetku musí obec zverejniť na úradnej tabuli, na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači podľa podmienok menovaných v zákone. Obec môže previesť svoj majetok aj priamym predajom konkrétnemu záujemcovi na základe osobitného zreteľa, ktorý však musí byť zdôvodnený, alebo podľa výnimiek ustanovených v zákone (napr. predaj pozemku pod stavbou, predkupné právo a pod.). Prevod priamym predajom nie je možné uskutočniť na fyzickú osobu, ktorá je v obci:

 • a) starostom obce,
 • b) poslancom obecného zastupiteľstva,
 • c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
 • d) prednostom obecného úradu,
 • e) zamestnancom obce,
 • f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f). Na prenájom majetku obce sa majú primerane použiť ustanovenia o predaji. Zároveň sa na zverejňovanie prevodu vlastníctva obce vzťahuje aj § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ktorý určuje povinnosť obce zverejniť na dobu 1 roka predaj nehnuteľnosti , alebo hnuteľnej veci presahujúcej cenu 20-násobok minimálnej mzdy inej osobe, ako orgánu verejnej moci. Na prenájom majetku obce sa majú primerane použiť ustanovenia o predaji. NEPREHLIADNITE: (vyhľadávanie cez www.jaspi.justice.gov.sk)

Nižšie v tabuľke použité skratky:

 • N – prenájom
 • P – predaj
 • PU – prenechanie do užívania
 • OVS – obchodná verejná súťaž
 • D – dobrovoľná dražba
 • PP/PN – priamy predaj/nájom
 • UZN – uznesenie obecného zastupiteľstva
Zverejnenie podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Zverejnenie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
identifikácia majetku P/N spôsob* UZN č./ podmienky zverejnenie P/ text OVS,D dátum zverejnenia uzávierka návrhov UZN č. / schvál., zrušené označenie nehnuteľ. dátum prev. právny titul meno a priezvisko/ názov/ obchodné meno adresa/ sídlo IČO Zápisnica
parcela č. 6 – časť N PN 16/2012 oznam 28.11.12 UZN 23/2012 + zápisnica
1% spoločnosti Skládka odpadov Dubová s.r.o. P OVS 21/2012 text OVS 9.10.12 25.10.12 UZN 21/2012 + zápisnica
pozemky letisko (35/100) N PN 1.4.2012 oznam 17.2.12 UZN 8/2012 + zápisnica
parcela č. 10 – časť N PN 13/2011 oznam 6.9.11 20/2011 + zápisnica
parcela č.345/20 a 345/19 P PP 36/2010 oznam 26.4.13 UZN 36/2010 + zápisnica parcela č.345/20 a 345/19 13.5.13 zmluva o prevode Peško Alojz a manželka Mária Novosadská 11, 900 90 Dubová
20 % spoločnosti RIS Dubová s.r.o. P PP 14/2013 oznam 19.6.13
náklady na PD a IČ kanalizácia P PP 22/2013 oznam 1.7.13
pozemok pod čerpacou stanicou kanalizácie P PP 22/2013 oznam 17.7.13
Chata Fúgelka N OVS 31/2013 text OVS Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 16.9.13 15.10.2013 do 12.00 hod. ukončené, partner odstúpil
Chata Fúgelka N PN oznam 4.11.13 UZN 32/2013 + zápisnica
Chata Fúgelka N OVS 32/2013 text OVS Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 25.11.13 16.12.2013 do 12.00 hod uplynutie bez záujemcu
parcela č. 10 – časť N PN 6/2014 oznam 2.5.14 UZN 7/2014 zápisnica 29.4.2014
poľnohospodárska pôda N PN 8/2014 oznam 2.5.14 zápisnica 29.4.2014
spoločné priestory – strecha N PN 9/2014 oznam 2.5.14 zápisnica 29.4.2014
Chata Fúgelka N PN 11/2014 oznam 2.5.14 zápisnica 29.4.2014
Chata Fúgelka N PN oznam 7.10.14
pozemok č. 1520/23 P OVS 6/2015 text OVS 26.3.15 15.5.15 parcela reg.C č. 1520/23
Chata Fúgelka N OVS 24/2015 text OVS návrh zmluvy zmluva studňa 25.6.15 24.7.15
pozemok č. 1520/23 P OVS 27/2015 text OVS 25.6.15 24.7.15
Chata Fúgelka N OZ oznam 31.8.15
Dom smútku N OZ oznam 31.8.15
pozemok č. 1520/23 P OVS 44/2015 text OVS 2.10.15 20.10.15 zápisnica z vyhodnotenia ponúk pozemok č. 1520/23 9.12.15 zmluva o prevode a záložná zmluva ( 539 a 541/2015) Ing. Silvia Čviriková a Ing. Pavol Čvirik 038 35 Valča 136 OVS
pozemok č. 344/2 P PP 22/2015 zmluva 435/2015 podľa § 9a, ods. 8, písm. b), 138/1991 Zb.
pozemok 802/1, 802/3, 802/16, 802/17, 802/18, 802/169 P PP 13/2015 zmluva 352/2016 6.7.16 § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pozemok 802/1, 802/3, 802/16, 802/17, 802/18, 802/169 7.7.16 zmluva o prevode 352/2016 Ing. Dušan Hanula Puškinova 9, 900 01 Modra uplatnené predkupné právo
1215/208 P PP 27/2015 zmluva 590/2016 §9a, ods. 8, písm. b), 138/1991 Zb.
1215/209 P PP 27/2015 590/2016 §9a, ods. 8, písm. b), 138/1991 Zb.
360/9 P PP 26/2015 589/2016 §9a, ods. 8, písm. b), 138/1991 Zb.
360/97 P PP 26/2015 589/2016 §9a, ods. 8, písm. b), 138/1991 Zb.