Územný plán rozvoja

Projekty, koncepcia, dokumenty

Zmeny a doplnky UPO Dubová č. 4  (Oznámenie o strategickom dokumente) – návrh 2019

Zmeny a doplnky územného plánu obce Dubová 1/2016 – ZaD UPO č. 3

Dokumenty:

Územný plán rozvoja

Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.1/2011

Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.1/2014

Za hoštáky

Novosady

Urbanistická štúdia Dolné humná – návrh 2018

* poznámka – na stretnutí bolo dohodnuté:

  • bude sa pokračovať variantom A (menej pozemkov, zachovanie súčasných hraníc pozemkov v čo najväčšej miere)
  • bez kanalizačnej vetvy a prístupovej cesty v strede humien (vlastníci si v prípade predaja spodnej parcely nechajú zapísať vecné bremeno prípojky kanalizácie z hornej parcely)
  • vyústenie cesty na Družstevnú situovať pri cintoríne
  • vlastníkom pozemkov okolo potoka zaslať dotazník, či chcú reparcelovať pozemky spoločne a riešiť okolie potoka
  • Dotazník pre vlastníkov nehnuteľností v lokalite Dolné humná

Posielajte vlastné pripomienky na e-mail: starosta@dubova.sk, alebo písomne na adresu Obecného úradu Dubová

Urbanistická štúdia Za kaplnkou a Horné lúky – návrh

*poznámka – na stretnutí bolo dohodnuté:

  • pozemky v strede lokality sa nebudú deliť na viac stavebných pozemkov a vlastníkom sa zašle dotazník, či majú záujem so susedmi vytvoriť účelové komunikácie
  • pri kríži a nad poľnou cestou po staré smetisko sa bude deliť na viac pozemkov
  • cesta popod vzdušné vedenie elektriny nebude vyúsťovať na Hlavnú cestu a preskúma sa s dopravným inžinierom dopravná obsluha s ohľadom na nutnú kapacitu ciest (šírky, množstvo ciest…)
  • Dotazník pre vlastníkov nehnuteľností Za kaplnkou a Horné lúky

Posielajte vlastné pripomienky na e-mail: starosta@dubova.sk, alebo písomne na adresu Obecného úradu Dubová

Ostatné dokumenty