Odpady

Separácia a likvidácia odpadu

Obec je zo zákona pôvodca odpadu a musí riešiť jeho likvidáciu a separáciu.

Dlhodobejšiu stratégiu odpadov rieši schválený materiál Program odpadového hospodárstva obce Dubová.

Na vývoz tuhého komunálneho odpadu uzavrela obec zmluvu s firmou Petmas – Ekos s.r.o, Hasičská 2, 902 01 Pezinok. Podľa zmluvy sa odpad vyváža zo smetných nádob v pondelok v intervaloch buď 1 x za 14 dní, alebo 1 x za 30 dní v závislosti od počtu obyvateľov a množstva odpadu v domácnosti.

Nádoby na odpad si môže vyzdvihnúť každý občan, ktorý zaplatil poplatok za vývoz odpadu na obecnom úrade (1 kus na domácnosť ) v prípade, že doteraz nádobu neprevzal. V prípade zničenia – poškodenia nádoby, je potrebné prísť na obecný úrad a spoločne tento problém budeme riešiť.

Separáciu zabezpečuje obec:

  • Triedením v domácnostiach do plastového vreca (papier a plasty) (informácia, čo sa separuje do plastových vriec a termíny vývozu boli zverejnené, každá domácnosť dostala rozpis vývozných dní na rok a je i na konci tohto dokumentu
  • Záujemcovia a nadšenci separácie môžu vytriedený papier priniesť i do školy, kde prebieha stály zber (pomôžu školskému klubu – hračky a pod.)
  • Použité jedlé oleje sa tiež zbierajú v ZŠ ( základná škola sa zapojila do zaujímavého projektu na separáciu)
  • Sklo občania separujú do stálych veľkých kontajnerov na uliciach
  • Drobné stavebné odpady rieši obec vývoznými dňami na jar a na jeseň, od tohto roka by mal začať fungovať systém poukážok
  • Triedenie iných druhov odpadu a nebezpečného odpadu rieši Program odpadového hospodárstva

Na zber papiera a plastov sa doteraz požívali plechové 110 l nádoby. Keďže každá domácnosť nemá takúto nádobu, pozorujeme úbytok množstiev separovaných surovín.

V tomto roku obdrží každá domácnosť vrece na zber papiera a plastov. Vrecia budú odvážané spred domov vo vopred určených termínoch. Do vriec je možné súčasne dávať nasledovné odpady: noviny, časopisy, zošity, knihy, baliaci papier, lepenku, kartóny, vlnitú lepenku, PET fľaše z nealkoholických nápojov, sirupov a podobne, PE-HD fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, bandasky neznečistené olejom, fľaše s označením PP, LD-PE fólie- igelitové tašky, fólie z pracích práškov, LLD-PE fólie – tzv. strečové fólie.

Ďalšie informácie Vám podáme prostredníctvom Obecného rozhlasu a Obecných novín.