Obecný úrad

Stránkové dni, adresa, kontakty na OÚ

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na plnenie svojich funkcií v oblasti samosprávnych a prenesených funkcií a kompetencií zriadilo:

 

Obecný úrad Dubová

Poštová adresa: Hlavná ulica č. 39 900 90 Dubová IČO: 304 735 DIČ: 2020662083 č.účtu: 6620112/0200 VÚB a.s. IBAN:SK64 0200 0000 0000 0662 0112 BIC: SUBASKBX tel. 033/ 642 9324 fax 033/ 640 97 01 všeobecné informácie: info@dubova.sk podateľňa: podatelna@dubova.sk starosta obce: starosta@dubova.sk správca stránky: webmaster@dubova.sk Stránkové dni v hodinách:

Pondelok: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piatok: 8.00 – 12.00

Pracovná doba:

Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: 7.30 – 15.30
Streda: 7.30 – 17.00
Štvrtok: 7.30 – 15.30
Piatok: 7.30 – 14.00

pracovníčky neodmietnu stránku ani mimo stránkový deň, ale je lepšie si dohodnúť stretnutie telefonicky (práca mimo úrad, pracovná zaneprázdnenosť, naliehavé úlohy, školenia, …)

Slovenská pošta a.s.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8:00 – 12:00
Utorok: 8:00 – 12:00
Streda: 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00
Piatok: 8:00 – 12:00

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v spolupráci s okolitými obcami:

Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok a územné plánovanie

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v spolupráci s okolitými obcami:

Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok a územné plánovanie
900 86 Budmerice č. 534
(budova bývalého obecného úradu)

 • Šurinová Želmíra
 • Herchlová Katarína

Telefónny kontakt:

 • 033/6448 190
 • 033/6448 191

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7.00 – 12.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok-Piatok: nestránkový deň
Prvá sobota v mesiaci: 8.00 – 12.00

Tlačivá a formuláre dostupné: TU

Správne poplatky je potrebné zaplatiť Obci Dubová

 • bezhotovostne na účet Obce Dubová (po pridelení čísla spisu v registratúre Obce Dubová – variabilného symbolu),
 • alebo do pokladne Obecného úradu Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová v hotovosti, či platobnou kartou (POS terminál).

Pracovníčky obecného úradu Dubová:

PhDr. Ivana Špačková / hospodársko – správny pracovník Agenda:

 • evidencia obyvateľstva
 • vojenská evidencia
 • pokladňa
 • protokolovanie pošty a bežná písomná agenda
 • miestne dane a poplatky
 • overovanie listín a podpisov
 • evidencia hrobových miest
 • sociálna agenda
 • civilná ochrana
 • styk s občanmi
 • miestny rozhlas – hlásenie
 • správa a prevádzka pohrebiska
 • stavebná agenda – drobné stavby
 • podateľňa
 • sprístupňovanie informácií

tel.: 033/ 642 9324 fax.: 033/ 640 97 01 mail: ivana.spackova@dubova.sk

Anežka Kyrinovičová / ekonomický úsek Agenda:

 • výkazníctvo
 • účtovníctvo
 • štatistika
 • ekonomická agenda
 • školstvo
 • opatrovateľská služba
 • deti v hmotnej núdzi
 • aktivačná činnosť(dlhodobo nezamestnaní)
 • overovanie listín a podpisov
 • miestny rozhlas – hlásenie
 • stavebná agenda
 • ochrana osobných údajov
 • personálna a mzdová agenda
 • výherné hracie automaty

tel.: 033/ 640 9700, 033/ 642 9324 fax: 033/ 640 97 01 mail: anezka.kyrinovicova@dubova.sk

Informácie o webovom sídle

Správca a vlastník obsahu: Obec Dubová Hlavná ulica č. 39 900 90 Dubová Technický prevádzkovateľ: WEBGLOBE, s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava www.webglobe.sk Správca obsahu webového sídla: Michal Mandík Dubová 900 90 webmaster@dubova.sk

Informácie o kompetenciách

Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71)
 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce

Rozdeľujeme ich na originálne – samosprávne kompetencie a prenesené – prenesený výkon štátnej správy, kde boli na obce prenesené kompetencie na úsekoch:

 • matrík
 • hlásenia pobytu a registra obyvateľov
 • bývania
 • telesnej kultúry
 • stavebného poriadku
 • štátnej vodnej správy
 • ochrana prírody a krajiny
 • ochrana ovzdušia
 • školstva
 • pozemných komunikácií
 • ochrany pred povodňami
 • hospodárskej mobilizácie

Obec Dubová spravuje kompetencie prostredníctvom: