Pozvánka na ROZ

poslanci podľa rozpisu
Hlavný kontrolór obce
prizvať dotknuté osoby podľa rozpisu

Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9.

dňa 11.4.2019 o 19.00 hod. /štvrtok/

P r o g r a m :

 • Otvorenie rokovania
 • kontrola uznášania schopnosti
 • určenie zapisovateľa a overovateľov
 • schválenie programu rokovania
 1. Kontrola uznesení
 2. Prezentácia ponuky spoločnosti Defens Pro s.r.o.
 3. Návrh rozpočtového opatrenia
 4. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie starostu
 5. Uznesenia
 6. Záver

Ľudovít Ružička
starosta obce