Pozvánka na ROZ

poslanci podľa rozpisu
Hlavný kontrolór obce
prizvať dotknuté osoby podľa rozpisu

Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9.

dňa 26.9.2019  o 18.00 hod. /štvrtok/

P r o g r a m :

 • Otvorenie rokovania
 • kontrola uznášania schopnosti
 • určenie zapisovateľa a overovateľov
 • schválenie programu rokovania
 1. Kontrola uznesení
 2. Správa o činnosti komisií OZ – predsedovia
 3. Návrh VZN o pravidlách času predaja
 4. Návrh prílohy VZN 31 o príspevkoch v školstve
 5. Odvolanie a menovanie konateľa Skládky odpadov Dubová s.r.o.
 6. Súhlas s prevodom majetku – pozemku vo vlastníctve SR na obec
 7. Návrh Dohody o urovnaní (reklamácia komunikácií)
 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
 9. Návrh Dodatku darovacej zmluvy (nedostatky podania na správe katastra)
 10. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie starostu
   1. Plán verejného obstarávania 2019
   2. Plnenie rozpočtu 2019
   3. Príprava VZN, rozpočtu, daní a ceníka platieb 2020
 11. Uznesenia
 12. Záver

Ľudovít Ružička
starosta obce