Opatrovateľ/-ka ponuka práce

Obec Budmerice príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku/pracovníka na pozíciu OPATROVATEĽKA s nástupom ihneď. Kvalifikačné predpoklady: opatrovateľský kurz v rozsahu 150 hodín, Musí byť spôsobilý na výkon posudzovanej práce a vykonávať prácu v nepretržitej dochádzke (denné a nočné smeny), Od uchádzača sa taktiež očakáva dobrý  vzťah k seniorom, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť a bezúhonnosť. Prax v odbore vítaná. Nástupný plat : 650,00 € + odmeny, príplatky za nočné služby, príplatky za soboty, nedele a sviatky. Miesto výkonu práce je Centrum sociálnych služieb Budmerice. Bližšie informácie podá uchádzačom vedúca Centra sociálnych služieb Budmerice na tel. č.: 0917 147 312 alebo 033/644 80 88. Svoj životopis môžete zaslať na adresu Obecného úradu Budmerice alebo odovzdať priamo...

Zmena CP 2019/2020

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15.12.2019, spoločnosť Slovak lines a.s. informovala obecné úrady o možnosti zaslať pripomienky a požiadavky k súčasne platným cestovným poriadkom. V prípade, že máte požiadavky na zmeny cestovných poriadkov, môžete tieto poslať do 23.8.2019 na e-mailovú adresu jmartinkovic@slovaklines.sk, alebo do 21.8.2019 na info@dubova.sk  , kde Obecný úrad Dubová pripomienky zosumarizuje a...

Pozvánka na ROZ

poslanci podľa rozpisu Hlavný kontrolór obce prizvať dotknuté osoby podľa rozpisu Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 11.4.2019 o 19.00 hod. /štvrtok/ P r o g r a m : Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Prezentácia ponuky spoločnosti Defens Pro s.r.o. Návrh rozpočtového opatrenia Rôzne Interpelácie Informácie starostu Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – 16.3.2019

   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg,...

Hlasovací preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ou@dubova.sk

Akadémia OS informuje…

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu. Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania v predmete matematika bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov s možnosťou výberu prioritného odboru po nástupe na štúdium. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 95% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to: 1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L. Mikuláš). 2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samoprípravy. 3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L. Mikuláš). 4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky (doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia – miesto konania: L. Mikuláš) Informačné, poradenské a konzultačné služby...