Pozvánka na ROZ

poslanci podľa rozpisu Hlavný kontrolór obce prizvať dotknuté osoby podľa rozpisu Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 11.4.2019 o 19.00 hod. /štvrtok/ P r o g r a m : Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Prezentácia ponuky spoločnosti Defens Pro s.r.o. Návrh rozpočtového opatrenia Rôzne Interpelácie Informácie starostu Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – 16.3.2019

   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg,...

Hlasovací preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ou@dubova.sk

Akadémia OS informuje…

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu. Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania v predmete matematika bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov s možnosťou výberu prioritného odboru po nástupe na štúdium. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 95% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to: 1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L. Mikuláš). 2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samoprípravy. 3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L. Mikuláš). 4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky (doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia – miesto konania: L. Mikuláš) Informačné, poradenské a konzultačné služby...

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Počet zapísaných voličov:                                                                  915 Zúčastnilo sa:                                                                                     429 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:              415 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu:               268 Za starostu obce Dubová bol zvolený : Ľudovít Ružička            268 hlasov Za poslancov do OZ boli zvolení : Marcel Magát                 255 hlasov Mária Polčicová               211 hlasov JUDr . Jozefína Žáková       206 hlasov Peter Moravčík   193 hlasov Ema Gavorníková    189 hlasov Pavol Lukačovič    179 hlasov Roman Vizváry      167 hlasov Ostatní kadidáti na poslancov OZ získali počet hlasov: Bc. Tomáš Gašparovič             160 hlasov Jakub Kučera                             155 hlasov Mgr. Soňa Zemková                 131...

Archív Úradná tabuľa

2019 Správne konanie – výrub drevín február 2 Správne konanie – výrub drevín február 1 Hlasovací preukaz – prezidentské voľby Eurovoľby 2019 Doručenie listovej zásielky – František Vacula Delegovanie členov a náhradníkov do volebnej komisie Prezidentské voľby 2019 – Informácie pre voliča Doručenie listovej zásielky – František Vacula Doručenie listovej zásielky – Jaroslav Kintler Prezidenstské voľby 2019 Hasiči 2018 sumár Výzva ZSE odstránenie krovín Akadémia OS informuje… Doručenie listovej zásielky – Vladimír Lackovič Oznámenie o výsledku vybavenia petície Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných Návrh sadzby daní na rok 2019 Návrh plánu kontrolonej činnosti na I. polrok 2019 Doručenie listovej zásielky – Jaroslav Kintler Doručenie listovej zásielky – Vladimír Lackovič 2018 Zrušenie TP Lucia Goldová Zrušenie TP Andrea Herkusová Doručenie listovej zásielky – Alexander Kudri Ohláška stavby – Modra Výrub porastov – Modra Oznámenie o uložení zásielky – Kudri Oznámenie o uložení zásielky – Kintler Oznámenie o uložení zásielky Vývoz nadrozmerného odpadu – jeseň Zmena otváracích hodín na pošte Prevod pozemkov Zrušenie TP Ján Farkaš Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospod. pre lesný celok Píla na obdobie rokov 2019-2028 BSK: integrovaný sieťový grafikon BSK: participatívny rozpočet Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre obce a mestá 2018 Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre MSP 2014 – 2020 Zmena: Územná stratégia BSK Pozvánka Cesty Vincenta Šikulu 8.12.2017 – Banská Bystrica 2017 Kanalizácia – napojenie zvyšuje komfort a eliminuje riziká Kanalizácia – pokyny pre občanov Informácia pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy Schéma pripojenia nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť Výzva pre vinohradníkov – opatrenia na svahoch Neoprávnený odber energií Pozvánka Cesty Vincenta Šikulu 8.12.2017 – Bratislava Pozvánka Cesty Vincenta Šikulu 8.12.2017 – Dubová...