Pozvánka na ROZ

poslanci podľa rozpisu Hlavný kontrolór obce prizvať dotknuté osoby podľa rozpisu Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 10.12.2019  o 19.00 hod. /utorok/ P r o g r a m : Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Správa o činnosti komisií OZ – predsedovia Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska – otvorenie hornej strany cintorína Návrh VZN poplatok za rozvoj – aktualizácia po novele zákona Návrh Prílohy B/2020 VZN č.35 – poplatok za odpad – zvýšenie Návrh Prílohy A/2020 VZN č. 35 – daň z nehnuteľnosti – zvýšenie Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – ZŠ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Súhlas so zámenou pozemkov v areáli bývalého JRD (obec – Farma BCV s.r.o.) Rôzne Interpelácie Informácie starostu Plán verejného obstarávania 2019 Plnenie rozpočtu 2019 Rozpočtové opatrenie č. 5 Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

Opatrovateľ/-ka ponuka práce

Obec Budmerice príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku/pracovníka na pozíciu OPATROVATEĽKA s nástupom ihneď. Kvalifikačné predpoklady: opatrovateľský kurz v rozsahu 150 hodín, Musí byť spôsobilý na výkon posudzovanej práce a vykonávať prácu v nepretržitej dochádzke (denné a nočné smeny), Od uchádzača sa taktiež očakáva dobrý  vzťah k seniorom, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť a bezúhonnosť. Prax v odbore vítaná. Nástupný plat : 650,00 € + odmeny, príplatky za nočné služby, príplatky za soboty, nedele a sviatky. Miesto výkonu práce je Centrum sociálnych služieb Budmerice. Bližšie informácie podá uchádzačom vedúca Centra sociálnych služieb Budmerice na tel. č.: 0917 147 312 alebo 033/644 80 88. Svoj životopis môžete zaslať na adresu Obecného úradu Budmerice alebo odovzdať priamo...