Pozvánka na ROZ

poslanci podľa rozpisu Hlavný kontrolór obce prizvať dotknuté osoby podľa rozpisu Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 11.4.2019 o 19.00 hod. /štvrtok/ P r o g r a m : Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Prezentácia ponuky spoločnosti Defens Pro s.r.o. Návrh rozpočtového opatrenia Rôzne Interpelácie Informácie starostu Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...