Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce Dubová

dňa 30.11.2017  o 19.00 hod. /štvrtok/

P r o g r a m : 

 • Otvorenie rokovania
 • kontrola uznášania schopnosti
 • určenie zapisovateľa a overovateľov
 • schválenie programu rokovania
 1. Kontrola uznesení
 2. Návrh Rozpočtu obce Dubová na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
 3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
 4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
 5. Voľba Hlavného kontrolóra
 6. Správa o Výchovno vdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský rok 2016-17
 7. VZN č. 31 – návrh Prílohy č. 7 (poplatky v školstve)
 8. VZN č. 50 – návrh nového VZN o pomenovaní ulíc a číslovaní budov
 9. VZN č. 51 – návrh nového VZN o nakladaní s odpadovými vodami
 10. VZN č. 35 . návrh prílohy č. A2018 (sadzby daní) a poplatok za odpad
 11. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie starostu
   • rozpočtové opatrenie č. 6
   • informácia o požiari na skládke odpadov
 12. Uznesenia
 13. Záver

Ľudovít Ružička
starosta obce