Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti športového areálu.

dňa 13.12.2018  o 19.00 hod. /štvrtok/

P r o g r a m :

 • Otvorenie rokovania
 • kontrola uznášania schopnosti
 • určenie zapisovateľa a overovateľov
 • schválenie programu rokovania
 1. Kontrola uznesení
 2. Návrh na predsedov a členov komisií OZ v období 2018-2022
 3. Návrh prílohy A-2019 VZN č. 35 – sadzby daní na rok 2019
 4. Návrh uznesenia – zrušenie Zmien a doplnkov územného plánu obce 1/2016 a návrh nového procesu Zmien a doplnkov územného plánu obce 1/2019
 5. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie
 6. Uznesenia
 7. Záver

Ľudovít Ružička
starosta obce