Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a), zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9.

dňa 2.10.2018  o 19.00 hod. /utorok/

P r o g r a m :

 • Otvorenie rokovania
 • kontrola uznášania schopnosti
 • určenie zapisovateľa a overovateľov
 • schválenie programu rokovania
 1. Kontrola uznesení
 2. Petícia proti zámeru RMC Linadava a za ukončenie činnosti Skládky odpadov Dubová
 3. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
 4. Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov
 5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2018
 6. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 44 o zásadách hospodárenia s majetkom
 7. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2017/2018 – ZŠ, MŠ Dubová
 8. Zhodnotenie volebného obdobia 2015-18
 9. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie
 10. Uznesenia
 11. Záver

Ľudovít Ružička
starosta obce