Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a), zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9.

dňa 28.6.2018  o 19.30 hod. /štvrtok/

P r o g r a m : 

 • Otvorenie rokovania
 • kontrola uznášania schopnosti
 • určenie zapisovateľa a overovateľov
 • schválenie programu rokovania
 1. Kontrola uznesení
 2. Návrh rozpočtového opatrenia – čerpanie rezervného fondu
 3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018
 4. Počet poslancov a úväzok starostu na nasledujúce volebné obdobie
 5. Informácia o procese pripomienkovania Zmien a dodakov územného plánu obce Dubová 1/2016
 6. Informácia o procese pripomienkovania strategického dokumentu ZaD UPO 1/2016
 7. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie starostu
 8. Uznesenia
 9. Záver

Ľudovít Ružička
starosta obce