Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a), zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9.

dňa 5.4.2018  o 19.30 hod. /štvrtok/

P r o g r a m : 

  • Otvorenie rokovania
  • kontrola uznášania schopnosti
  • určenie zapisovateľa a overovateľov
  • schválenie programu rokovania

1. Kontrola uznesení
2. Návrh Záverečného účtu obce Dubová za rok 2017
3. Návrh Prílohy č. 4 VZN 42 o financovaní školstva
4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 35 o miestnych daniach
5. Návrh Prílohy C VZN 35 o miestnych daniach
6. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Obcou Dubová, Letiskom Dubová a OZ Letecký klub
7. Návrh spoločnosti ARTON s.r.o.
8. Informácia o procese pripomienkovania Zmien a dodakov územného plánu obce Dubová 1/2016
9. Rôzne
• Interpelácie
• Informácie starostu
10. Uznesenia
11. Záver

Ľudovít Ružička
starosta obce