Akadémia OS informuje…

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu. Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania v predmete matematika bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov s možnosťou výberu prioritného odboru po nástupe na štúdium. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 95% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to: 1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L. Mikuláš). 2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samoprípravy. 3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L. Mikuláš). 4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky (doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia – miesto konania: L. Mikuláš) Informačné, poradenské a konzultačné služby...

Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti športového areálu. dňa 13.12.2018  o 19.00 hod. /štvrtok/ P r o g r a m : Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Návrh na predsedov a členov komisií OZ v období 2018-2022 Návrh prílohy A-2019 VZN č. 35 – sadzby daní na rok 2019 Návrh uznesenia – zrušenie Zmien a doplnkov územného plánu obce 1/2016 a návrh nového procesu Zmien a doplnkov územného plánu obce 1/2019 Rôzne Interpelácie Informácie Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Počet zapísaných voličov:                                                                  915 Zúčastnilo sa:                                                                                     429 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:              415 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu:               268 Za starostu obce Dubová bol zvolený : Ľudovít Ružička            268 hlasov Za poslancov do OZ boli zvolení : Marcel Magát                 255 hlasov Mária Polčicová               211 hlasov JUDr . Jozefína Žáková       206 hlasov Peter Moravčík   193 hlasov Ema Gavorníková    189 hlasov Pavol Lukačovič    179 hlasov Roman Vizváry      167 hlasov Ostatní kadidáti na poslancov OZ získali počet hlasov: Bc. Tomáš Gašparovič             160 hlasov Jakub Kučera                             155 hlasov Mgr. Soňa Zemková                 131...

Archív Úradná tabuľa

2018 Zrušenie TP Lucia Goldová Zrušenie TP Andrea Herkusová Doručenie listovej zásielky – Alexander Kudri Ohláška stavby – Modra Výrub porastov – Modra Oznámenie o uložení zásielky – Kudri Oznámenie o uložení zásielky – Kintler Oznámenie o uložení zásielky Vývoz nadrozmerného odpadu – jeseň Zmena otváracích hodín na pošte Prevod pozemkov Zrušenie TP Ján Farkaš Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospod. pre lesný celok Píla na obdobie rokov 2019-2028 BSK: integrovaný sieťový grafikon BSK: participatívny rozpočet Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre obce a mestá 2018 Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre MSP 2014 – 2020 Zmena: Územná stratégia BSK Pozvánka Cesty Vincenta Šikulu 8.12.2017 – Banská Bystrica 2017 Kanalizácia – napojenie zvyšuje komfort a eliminuje riziká Kanalizácia – pokyny pre občanov Informácia pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy Schéma pripojenia nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť Výzva pre vinohradníkov – opatrenia na svahoch Neoprávnený odber energií Pozvánka Cesty Vincenta Šikulu 8.12.2017 – Bratislava Pozvánka Cesty Vincenta Šikulu 8.12.2017 – Dubová...

Komunálne voľby 2018

kandidátske listiny OSO – poslanci kandidátske listiny OSO – starosta Oznámenie o podaní kandidátnych listín pre voľby do OSO 2018 Termín podávania kandidátnych listín E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena – náhradníka do OVK Podávanie kandidátnych listín – kontaktná osoba Počet obyvateľov obce – komunálne voľby Voľby 2018 – oznámenie o utvorení volebného obvodu Voľby do orgánov samosprávy...