Kalendár podujatí 2018

3.2. Pupácky ples 10.2. Valentínsky ples 13.2. Babská zábava 22.3. Rozprávková noc v škole 24.3. Farmárske trhy 30.3. -2.4. Veľkonočné sviatky 1.4.. Veľkonočná zábava 4.4. Deň otvorených dverí 7.4. Kvetinkový koncert 11.4. Zápis do ZŠ 20.4. Deň Zeme, čistenie obce 21.4. Farmárske trhy 30.4. Richtárska varecha – stavanie mája apríl Noc s Andersenom apríl Trenčín – Záhradkár 2016 4.5. sv. Florián – prezentácia záhrady pri OU 13.5. Deň matiek 25.5. sv. Urban, odhalenie tabule pri preši v parku obce 26.5. Deň otvorených pivníc na sv. Urbana 26.5. Letecký deň + deň detí 1.6. ABELAND, návšteva farmy 2.6. Farmárske trhy jún Tajomný les – Deti noci – MDD 8. – 10.6. Keramické trhy Pezinok 13.6. – 22.6. škola v prírode 30.6. Diskotéka-začiatok prázdnin 5.7. CM výstup na Kuklu 7.7. Rozlúčkový koncert 1.9. Festival sciskanic + kultúrny program 1.9. Rozlúčka s letom-program pre deti september Vinobranie Pezinok september Vinohranie Modra september šarkaniáda 6.10. Hodová zábava + kultúrny program 7.10. Hody – slávnostná sv. omša v krojoch október Mesiac úcty k starším október Sretnutie s jubilantami október pochod svetlonosov 1.11. Sviatok všetkých svätých 3.11. sv. Hubert – sv. omša patróna november Deň otvorených pivníc 2.12. Zapálenie adventnej sviece 8.12. Sv. Mikuláš na Dubovej december MŠ, ZŠ pre JDS Stolnotenisový turnaj 31.12. Silvestrovský výstup na Kuklu 31.12. Polnočný...

Informačný seminár

Oddelenie kultúrneho plánovania BSK pozýva na informačný seminár pre záujemcov o podanie žiadosti do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2018. TERMÍNY: MALACKY         23.11.2017 (10:00 – 12:00)         Mestské centrum kultúry Malacky-Kino Záhoran, Hviezdoslavova 3 BRATISLAVA    28.11.2017 (13:30 – 16:00)         Úrad BSK, Sabinovská 16 (prioritne pre zriaďovanú kultúru a obce, mestá, MČ) MODRA            30.11.2017 (10:00 – 12:00)         Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8 BRATISLAVA    05.12.2017 (10:00 – 12:00)         A4-priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (budova YMCA) (prioritne zameraný na nezriaďované subjekty v oblasti kultúry) PROGRAM: oblasti podpory a novinky pre rok 2018 užitočné informácie vedúce k príprave žiadostí o poskytovaní dotácií otázky a diskusia k zúčtovaniu poskytnutej dotácie Viac: https://brds.sk/2016/10/27/infoseminare/ REGISTRÁCIA: Účasť na seminári je potrebné potvrdiť tu:...

Vykurovacia sezóna začala

  Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov,  ktorý vzniká vo vykurovacom období hlavne od komínov resp. od palivových spotrebičov Vám Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku chce touto cestou pripomenúť zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré je potrebné dodržiavať vo vykurovacom období. Užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť  čistenie a kontrolu komínov v lehotách  daných predpisom.  Komínové teleso, na ktoré je pripojený  palivový spotrebič do 50  kW  : a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo  na kvapalné palivo b)raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá  a ak ide o komín bez vložky c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou. Pri užívaní  vykurovacích telies na tuhé palivo  ako je krb, kachle,  sporák si musíme uvedomiť,  že je tiež potrebné, aby  podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade  ak máme horľavú podlahu  musíme  umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby  presahovala z každej strany  40 cm a pred  spotrebičom  musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať  ani na dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali  horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča. Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie a kontrola komínov sa už nedáva za povinnosť vykonávať osobám s odbornou spôsobilosťou, vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ale aj napriek tomu doporučujeme, aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho obdobia vykonala osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, hlavne pri komínoch od spotrebičov na tuhé palivo. Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, pod ktorým sa rozumie odstraňovanie pevných...

Delegovanie člena

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ou@dubova.sk

Akadémia OS informuje…

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019. V akademickom roku 2018/2019 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 42 študentov), 2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 24 študentov), 3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 40 študentov), 4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 18 študentov). Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom. Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov. Termín podania prihlášky je do 28.2.2018 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur. Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 2. do 4. mája 2018. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole. Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti. Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy. Predpokladaný počet uchádzačov: 800. Prijatých bude 124 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach. Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia...

Prezentácia: Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 3.

Pozvánka Obec Dubová pozýva verejnosť na prezentáciu Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 3. Predmetom zmien a doplnkov platného územného plánu sú návrhy vlastníkov nehnuteľností, identifikácia verejnoprospešných stavieb a plôch na verejnoprospešné účely a opravy drobných nedostatkov. Termín prezentácie: štvrtok 27.4.2017 o 18.30 hod. Miesto : spoločenská sála na ihrisku starosta obce Dubová Ľudovít Ružička  ...