Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Počet zapísaných voličov:                                                                  915 Zúčastnilo sa:                                                                                     429 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:              415 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu:               268 Za starostu obce Dubová bol zvolený : Ľudovít Ružička            268 hlasov Za poslancov do OZ boli zvolení : Marcel Magát                 255 hlasov Mária Polčicová               211 hlasov JUDr . Jozefína Žáková       206 hlasov Peter Moravčík   193 hlasov Ema Gavorníková    189 hlasov Pavol Lukačovič    179 hlasov Roman Vizváry      167 hlasov Ostatní kadidáti na poslancov OZ získali počet hlasov: Bc. Tomáš Gašparovič             160 hlasov Jakub Kučera                             155 hlasov Mgr. Soňa Zemková                 131...

Archív Úradná tabuľa

2018 Vývoz nadrozmerného odpadu – jeseň Zmena otváracích hodín na pošte Prevod pozemkov Zrušenie TP Ján Farkaš Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospod. pre lesný celok Píla na obdobie rokov 2019-2028 BSK: integrovaný sieťový grafikon BSK: participatívny rozpočet Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre obce a mestá 2018 Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre MSP 2014 – 2020 Zmena: Územná stratégia BSK 2017 Kanalizácia – napojenie zvyšuje komfort a eliminuje riziká Kanalizácia – pokyny pre občanov Informácia pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy Schéma pripojenia nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť Výzva pre vinohradníkov – opatrenia na svahoch Neoprávnený odber energií...

Pozvánka na ROZ

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a), zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9. dňa 2.10.2018  o 19.00 hod. /utorok/ P r o g r a m : Otvorenie rokovania kontrola uznášania schopnosti určenie zapisovateľa a overovateľov schválenie programu rokovania Kontrola uznesení Petícia proti zámeru RMC Linadava a za ukončenie činnosti Skládky odpadov Dubová Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2018 Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 44 o zásadách hospodárenia s majetkom Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2017/2018 – ZŠ, MŠ Dubová Zhodnotenie volebného obdobia 2015-18 Rôzne Interpelácie Informácie Uznesenia Záver Ľudovít Ružička starosta...

Komunálne voľby 2018

kandidátske listiny OSO – poslanci kandidátske listiny OSO – starosta Oznámenie o podaní kandidátnych listín pre voľby do OSO 2018 Termín podávania kandidátnych listín E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena – náhradníka do OVK Podávanie kandidátnych listín – kontaktná osoba Počet obyvateľov obce – komunálne voľby Voľby 2018 – oznámenie o utvorení volebného obvodu Voľby do orgánov samosprávy...

Čipovanie psov

Obecný úrad Dubová oznamuje majiteľom, držiteľom a chovateľom psov, že pozval veterinárneho lekára na čipovanie psov do našej obce. Úkon bude vykonávať 7.9.2018 – v piatok, od 17.00 – do 19.00 hod. na priestranstve pri svätom Jánovi. Cena je 15 euro – 10 euro za čip a 5 euro za výkon a spracovanie údajov do registra. Je nevyhnutné priniesť zdravotný preukaz psa a tiež občiansky preukaz majiteľa zvieraťa. Majitelia, chovatelia a držitelia psov majú povinnosť od 1.9.2018 do 31.8 2019 dať svojho psa začipovať a veterinárne ošetrenie zvieraťa je rovnako podmienené začipovaním zvieraťa. Využiťím tejto služby si nielen splníte svoju zákonnú povinnosť, ale pomôžete ochrániť svojho domáceho...

Zmeny CP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Vašich podnetov bolo pristúpené k mimoriadnym operatívnym zmenám cestovných poriadkov prímestskej autobusovej doprave s dátumom platnosti od 01.09.2018. Primárne bol zavedený nový školský spoj na linke 102423 (v úseku po Doľany linka IDS BK 550) s odchodom z Pezinka, žel. stanice o 6:03, ktorý bude premávať cez Vinosady, Modru, Dubovú, Pílu, Častú a Doľany (odchod 6:50) s príchodom do Trnavy, na aut. stanicu o 7:20. Ako reakcia na ďalšie podnety bol pôv. spoj s odchodom 12:37 zo Štefanovej cez pracovné dni presmerovaný cez Červený Kameň a Pílu. (Z dôvodu dodržania pravidelnosti intervalov bolo nutné upraviť odchod zo Štefanovej na 12:28, z Častej, nám. o 12:39). Všetky ostatné zmeny na linkách premávajúcich cez Vaše mestá a obce boli následne vyvolané turnusovou potrebou na strane dopravcu. Všetky cestovné poriadky platné od 01.09.2018 nájdete na stránke dopravcu Slovaklines: https://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/preprava-v-regione/cestovne-poriadky.html Alebo na našej stránke: https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/ aj s popisom zmien:...